La escalera de Jacob (gen 28:10-22)

Predicador: 
Isaac Berrocal